Политика за лични данни

.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Обща информация

Алма Сървис ЕООД осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation), Закона за защита на личните данни, както и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

Настоящото Уведомление за поверително третиране на личните данни на физическите лица съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни и за правата на субектите във връзка със защитата на техните лични данни.

Алма Сървис ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 • събиране за конкретни, изрично указани и легитимни цели;

 • свеждане до минимум на събираните данни;

 • точност и актуалност на данните;

 • ограничение на срока на съхранение, с оглед постигане на целите;

 • обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Категории лични данни, които обработваме

Нашата Политика за защита на личните данни урежда използването и съхранението на Вашите данни. Можете да видите нашата Политика за защита на личните данни тук.

Нашата Политика за използване на сайта на Алма Сървис ЕООД, както и за ползване на услуги на Алма Сървис ЕООД през сайта www.almaservice.travel при спазване на условията на Регламент (ЕС) 2016/679 може да видите тук.

Алма Сървис ЕООД е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте. Ние събираме от Вас следните видове лични данни:

 • Категория - Лични Данни на служители:

Това са Лични данни на служители (Имена, ЕГН, пол и възраст, копия на документи за самоличност, медицински документи, телефонни номера, локация, образователна степен, професионална биография, семейно положение, националност, данни от кредитни карти, финансово сътояние, мейл адреси, адрес за кореспонденция, адрес по местоживеене, здравни декларации, медицински документи, бизнес контактна информация)

 • Категория - Лични Данни на клиенти:

Това са Лични данни на клиенти (имена, пол и възраст на клиентите, документи за самоличност, данни от кредитни карти, мейл адреси, телефонни номера, локация, националност, бизнес контактна информация, ЕГН, адреси за кореспонденция и по местоположение, семейно положение, медицински документи, документи с правен характер).

 • Категория - Лични Данни на кандидати за работа:

Това са Лични данни на кандидати за работа (Имена, ЕГН, пол и възраст, документи за самоличност, медицински документи, телефонни номера, локация, образователна степен, професионална биография, семейно положение, националност, мейл адреси, адрес за кореспонденция, адрес по местоживеене, здравни декларации, медицински документи, бизнес контактна информация)

 • Категория - Чувствителни Лични Данни :

Това са Лични данни на лица, пряко или косвено свързани с пол, възраст, здравословно състояние, визуализации, снимки и/или друга чувстителна информация касаещи дейности по предоставяне на туристически услуги.

 • Категория - Лични Данни на контрагенти и партньори :

Това са лични данни на физически лица, за изпълнение на договорите, които се сключват по смисъла на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и др. Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

 • Специални/чувствителни данни:

Това са лични данни свързани със здравословното състояние субектите и/или в частност на служителите.

Цели за обработка

Личните Ви данни са ни необходими, за следните цели:

 • Причина за събиране на Категория - Лични Данни на служители:

  • с цел сключване на трудов договор

  • с цел извършване на дейностите по обслужване на информацията за служителя в НОИ, НАП, НЗОК, служба по трудова медицина

  • с цел извършване на дейностите по обслужване на информацията за служителя в Инспекция по труда, Национална сигурност, Съдебната система

  • други задължителни по закон действия

 • Причина за събиране на Категория - Лични Данни на клиенти:

  • с цел сключване на договор за предоставяне на туристически услуги

  • с цел професионална консултация за избор на подходящ туристически продукт

  • с цел ползване при организация на обслужването

  • с цел резервация на самолетни билети

  • с цел хотелско настаняване

  • с цел сключване на застраховка Помощ при пътуване, Медицински разходи при болест и злополука, и други застраховки

  • с цел обработка на документи за издаване на визи

  • с цел плащания

  • други задължителни по закон действия.

 • Причина за събиране на Категория - Лични Данни на кандидати за работа:

  • с цел подбор на персонал

  • с цел предварителна проверка на пригодност за позицията, за която кандидатства

  • с цел сключване на трудов договор

  • други задължителни по закон действия

 • Причина за събиране на Категория Чувствителни Лични Данни :

  • с цел повишаване нивото на сигурност, включителност при видеобнаблюдение

  • с цел изпълнение на дейностите по предоставяне на туристически услуги

  • с цел изпълнение на законовите разпоредби и нормативната уредба

 • Причина за събиране на Категория - Лични Данни на контрагенти и партньори :

  • с цел сключване и изпълнение на договори

  • други задължителни по закон действия

 • Причина за събиране на Категория Специални/чувствителни данни:

  • обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;

  • обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;

  • обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;

  • обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

Личните Ви данни се обработват в Алма Сървис ЕООД; Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват в Място на съхранение, находящо се на адрес 1784 София, ж.к. Младост 1, Бул. «А.Сахаров» 20А, етаж 2

Трети страни нямат достъп до личните Ви данни, освен ако не съществува специфично законово изискване.

Срок на съхранение на данните

Съгласно законите на Република България, ние сме задължени да съхраняваме вашите документи за период от време: 5 години, в съответствие с Политиката за съхранение на данни. След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия за маркетинг и актуализиране на услугата, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация. Моля, вижте Правила за запазване на данни на сайта на Алма Сървис ЕООД: централен офис на адрес: : гр. София, ж.к. Люлин 4, бл. 415, вх. В, ет. 1 - за повече информация, относно графика за запазване на личните данни.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Алма Сървис ЕООДи право на достъп по всяко време до личните си данни;

 • имате право да поискате от Алма Сървис ЕООДличните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

 • имате право да поискате от Алма Сървис ЕООДда коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

 • имате право да поискате от Алма Сървис ЕООДличните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

  • когато сте оттеглил своето съгласие;

  • когато сте възразил срещу обработването,

  • когато обработването е незаконосъобразно;

  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

  • Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

  • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

  • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

  • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени случай, че сте орган на власт);

  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

  • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • имате право да поискате от Алма Сървис ЕООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (не поискани рекламни съобщения);

 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Право на възражение

Ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете. Моля, свържете се с нас чрез Формуляр за Заявка за Достъп до данни на Физически лица, по и мейл: bulgaria@almaservice.travel

В случай, че искате да подадете оплакване от начина, по който сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се с нас на имейл адрес: bulgaria@almaservice.travel/или в писмена форма на адрес: централен офис на адрес: гр. София, ж.к Люлин 4, бл. 415, вх. В, ет. 1. Нашето ДЛЗД ще разгледа жалбата Ви и ще положи всички възможни усилия, за да разреши въпроса.

Ако и след това смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен начин имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган за България е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).